Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor aanneming van werken

’t Hof van Dré

Artikel1: Betaling

Tenzij anders overeengekomen wordt de prijs van de werken gefactureerd in maandelijkse schijven, in overeenstemming met de uitvoering ervan. De Btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds te n laste van de medecontractant.

De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van tien dagen na hun verzending, anders zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling over de nog verschuldigde sommen een verwijlinterest betaald moeten worden. Bij niet betaling op de vervaldatum zal er een herrinerings kost (aangetekend schrijven) aangerekend worden van 45 €. Indien er geen gevolg is aan de eerste herinnering zullen de twee volgende aangetekende zendingen worden aangerekend aan 60 €. Daarna word de procedure gestart met gerechtelijke stappen als gevolg. Bij niet betaling op de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadebeding van 12% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 123,95 €, dat onverminderd de conventionele interesten vanaf de vervaldag van 1 % per begonnen maand.

Artikel2: Prijsherziening

Zelfs in geval van een absoluut forfait, en ongeacht of de werken uitgevoerd worden door ons of voor onze rekening, leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lastende prijzen van de materialen of hun transport, en elke nieuwe belasting of heffing tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betroffen facturering. De volgende formule wordt daarbij gebruikt:

p = P X (0,40 x s +0,40 x i + 0,20)

                           S                I

“P” is het bedrag van de uitgevoerde werken, terwijl “p” het herzien bedrag is. “S” is het gemiddelde uurloon bepaald door Nationaal Paritair comité van het bedrijf van kracht op de tiende dag voor het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door het ministerie van verkeer en Infrastructuur aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen. “s” is het uurloon zoals het werd opgenomen tijdens de werken waarvoor betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat op dat moment aangenomen was.

“I” is het maandelijks indexcijfer zoals het is bepaald door de Kommissie van de prijslijst der Bouw en Tuin materialen, zoals van kracht op de tiende dag voor het indienen van de offerte. “i” is dit indexcijfer zoals het werd opgenomen tijdens de werken waarvoor betaling word gevraagd.

Artikel3: Onvoorziene omstandigheden.

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijk wijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdbaar zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de uitvoerder het recht de herziening of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Indien zij de uitvoerder dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken.

Artikel4: Wijzigingen en bijkomende werken

Zelfs in geval van een absoluut forfait mogen de wijzigingen of bijkomende werken die bevolen worden door de opdrachtgever en de bepaling van de ervoor verschuldigde prijs worden bewezen met alle middelen van recht, inbegrepen onze eventuele orderbevestiging.

Artikel 5: werkdagen en uitvoeringtermijn

Als werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantie datgenen de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

Artikel6: Oplevering

De opdrachtgever gaat over tot de oplevering van de werken zodra deze voltooid zijn, niet tegenstaand kleine onvolkomendheden die hersteld kunnen worden tijdens de waarborgtermijn bedoeld in artikel 7.

Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering  deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen de 7 dagen na hierom schriftelijk verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 7 dagen.

De oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de hem afgeleverde werken en sluit ierder verhaal uit van zijnentwege voor zichtbare gebreken.

De werken die in regel zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de uitvoerder in zijn verzoek om oplevering verlegd heeft.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. Wij mogen ze zonder toestemming van de klant weer losmaken, verwijderen en terugnemen. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer de klant al zijn schulden aan ons betaald heeft.

Bij een beroep op het recht op terugneming mogen wij de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van onze schade.

In geval wij dit beroep uitoefenen per aangetekend schrijven wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

Artikel8: Geschillen

Geschillen betreffende de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de Verzoeningscommissie conform de procedure van de Confederatie tuinbouw.

Voor de geschillen betreffende de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van de woonplaats van de uitvoerder bevoegd.

Indien de medecontractant een ‘consument’ is in de zin van de wet op de handelspraktijken, zal deze dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de uitvoerder, die uitsluitend bevoegd zijn.

Artikel 9: vellen van bomen

Bij het vellen van bomen moet er steeds rekening worden gehouden dat er een minimum van schade kan gemaakt worden. Zowel aan het omliggend plantgoed, gazon, boordstenen en paden. Tijdens de werken trachten we de schade zo min mogelijk te houden. Het herstellen van deze schade is op kosten van de klant.